Privaatsupoliitika

Isikuandmete kaitse Lowellis

Teie andmete hoolikas käsitlemine ja kaitse on meile väga oluline. Soovime omalt poolt kaasa aidata sellele, et teie õigused oleks isikuandmete käsitlemisel kaitstud.

Lowelli eesmärk on aidata üksikisikutel ja ettevõtetel oma võlaasjad korras hoida. Meie teenused põhinevad inimestega suhtlemisel.

Andmekaitsetegevuse kirjelduses selgitame, kuidas käsitleme isikuandmeid juhul, kui olete meie klient, tarbija, koostööpartner või tööotsija. Selles dokumendis esitatakse teavet ka teie õiguste kohta ja tuuakse välja link elektroonilisele blanketile enda andmete kontrollimiseks.

Allpool leiate ka andmekaitsetegevuse eest vastutava isiku kontaktandmed. Võite anda talle tagasisidet ja esitada omapoolseid soovitusi privaatsuspoliitika täiendamiseks ja parandamiseks.

MIS OTSTARBEL LOWELL ISIKUANDMEID KOGUB JA KASUTAB?

Kasutame ja salvestame klientide, tarbijate, tellijate ning tööotsijate isikuandmeid mitmel otstarbel. Need on järgmised: 1) tasumata arvete ja võlgade sissenõudmine, 2) kliendisuhete haldamine ja turundus ning 3) uute töötajate värbamine. Käsitleme teie andmeid vaid juhul, kui selleks on seaduslik alus.

VÕLGADE SISSENÕUDMINE

Käsitleme isikuandmeid juhul, kui makse ei ole tasutud algse lepingu tingimuste järgi. Sellisel juhul on andmete käsitlemise eesmärk sisse nõuda võlg või maksetähtaja ületanud makse, mis võib põhineda meie kliendi ehk arve esitaja/võlausaldaja antud ülesandel või sellel, et oleme ostnud võla sissenõudmiseks.

Isikuandmeid võidakse kasutada sissenõudmisel eri olukordades ja eri otstarbel. Käsitleme andmeid nn vabatahtliku sissenõudmise korral ning kohtulikuks sissenõudmiseks, mis võib hõlmata ka kriminaal-, tsiviil- ja maksejõuetusasjade ning -avalduste käsitlemist. Kasutame andmeid ka maksete jälgimisel ning juhul, kui esitame aruandeid ülesande andnud kliendile, ametiasutustele (nt kohtutäiturile ja kohtutele) ning maksehäireregistrit haldavatele krediidiinfo ettevõtetele.

Hea klienditeenindus on sissenõudmisteenuse keskne osa. Kasutame teie isikuandmeid klienditeeninduse korraldamiseks ja kontaktide tõendamiseks, maksevariantide pakkumiseks ning maksegraafikute kokkuleppimiseks. Kasutame kliendiandmeid ka klientide käitumise mõistmiseks uuringutes, statistilistel eesmärkidel ning teenuste ja klienditeeninduskanalite kliendikeskseks arendamiseks, millega seondub personali koolitamine.

Käsitleme teie isikuandmeid sissenõudmise planeerimist abistavas profileerimises. Praktikas tähendab see, et saame suunata sissenõudmise meetmeid juhtumipõhiselt kliendi ajaloo andmete põhjal tulevast maksekäitumist prognoosiva hindamissüsteemi abil. Kasutame andmeid ka sissenõudmise otstarbel ostetavate võlaportfellide analüüsimiseks. 

Lisaks määravad õigusaktid meile näiteks kliendi tundmise, raamatupidamise ja rahapesu vältimisega seotud kohustusi, mille täitmine eeldab isikuandmete käsitlemist.

KLIENDISUHETE HALDAMINE JA TURUNDUS

Käsitleme ja salvestame isikuandmeid tellijaks oleva kliendi/klienti esindava isiku tuvastamiseks, lepinguliste suhete haldamiseks, kliendisuhtega seotud kontaktideks ja kommunikatsiooniks, meie teenuseid puudutavaks aruandluseks ning veebi- ja suhtevõrguteenuste kasutajate tuvastamiseks.

Kasutame isikuandmeid ka ettevõttele suunatud teenuste müügis, turunduses ja otseturunduses.

TÖÖLEVÕTMINE

Käsitleme ja salvestame isikuandmeid meile saadetud tööavalduste läbivaatamisel, töövestlustel ning töölepingu sõlmimisel.

MIS ALUSTEL ISIKUANDMEID KÄSITLETAKSE?

Käsitleme isikuandmeid vaid juhul, kui selleks on seaduslik alus. Tihti põhineb andmete kasutamine tellijaks oleva kliendiga sõlmitud lepingul või nn õigustatud huvidel. Sellisel juhul ei ole andmete käsitlemiseks teie nõusolekut vaja.

VÕLGADE SISSENÕUDMINE

Võlgade sissenõudmisel põhineb isikuandmete käsitlemine makset puudutava lepingu täitmisel. Andmete käsitlemine ei eelda seega teie nõusolekut, vaid aluseks on varem tehtud leping kas kliendi või Lowelliga. 

Isikuandmeid sissenõudmisel kasutatakse ka üldiste huvide täitmiseks. Maksmata arvete ja võlgade kliendikeskne, professionaalne sissenõudmine võimaldab laenuandmisel põhineval sektoril toimida, vähendades laenuandmise häireid ja krediidikahjumeid. Hästi toimivad sissenõudmisteenused tagavad võrdsed laenusaamise võimalused ning mõistlikud laenukulud tarbijatele ja ettevõtetele.

Teatud olukordades põhineb andmete käsitlemine seadusjärgsete kohustuste täitmisel. Sellised kohustused on näiteks kliendi tuvastamine, rahapesu vältimine, ametkondlikele päringutele vastamine ja raamatupidamine.

Võime teie isikuandmeid kasutada ka teie antud nõusoleku alusel. Sellisel juhul on tegemist teilt saadud lisaandmetega, mis võivad puudutada näiteks terviseseisundit. Teie nõusolekul võime edastada isikuandmeid ka kolmandatele isikutele. Ilma teie nõusolekuta me isikuandmeid kolmandatele isikutele ei edasta.

Käsitleme teie isikuandmeid ka õigustatud huvide alusel. Need on seotud äritegevuse, asjakohaste ja klientide vajadustele vastavate sissenõudmisteenuste pakkumise ja arendamisega.

KLIENDISUHETE HALDAMINE JA TURUNDUS

Lepinguliste klientide suhetes põhineb kasutamine meie ja kliendi vahelisel teeninduslepingu sõlmimisel ja täitmisel ning teenusepartneritega seotud nn õigustatud huvidel. Sellised õigustatud huvid on siinkohal kommunikatsioon ning äriklientidele suunatud teenuste turundus ja otseturundus.

Isikuandmeid kasutatakse ka seadusjärgsete kohustuste täitmiseks, mis seonduvad näiteks kliendi tundmise ja rahapesu vältimisega.    

TÖÖLEVÕTMINE

Tööotsijate isikuandmete käsitlemine põhineb konkursil osaleva tööotsija avaldusel ja/või suhtel (nn õigustatud huvi), mis tekib, kui tööotsija esitab avalduse meil vabana olevale töökohale.

KAS ANDMETE KÄSITLEMISE NÕUSOLEKU SAAB TÜHISTADA?

VÕLGADE SISSENÕUDMINE

Kasutame ja käsitleme sissenõudmisel järgmisi tarbija andmeid: 

 • Tuvastamisandmed (sh isikuandmed)
 • Kontaktandmed (nt aadress ja telefoninumber)
 • Esindaja või volitatud isiku andmed
 • Huvide kaitset puudutavad andmed
 • Võlaandmed
 • Maksed
 • Sissenõudmise käigus rakendatud meetmed, näiteks saadetud sissenõudmiskirjad või koos kokku lepitud maksegraafikud
 • Teave selle kohta, mis faasis sissenõudmine on (nt kohtukutse, täitemenetlus)
 • Pangarekvisiidid
 • Laenuandmed
 • Teave tulude, kulude ja vara kohta
 • Roll ja vastutus äritegevuses
 • Maksustamisandmed
 • Maksevõimet kirjeldavad andmed
 • Kontakte, asjaajamist ja teenindust puudutav teave
 • Kõnesalvestised
 • Terviseandmed (kui need on saadud isiku enda nõusolekul või võladokumentide alusel ja andmed on sissenõudmise seisukohast vältimatud)

Klienti võib sissenõudmisel esindada huvide kaitsja, esindaja või muu kontaktisik, pankrotihaldur või võlanõustaja. Sissenõudmise sidusrühmad on ka tellijaks oleva kliendi esindajad ning kohtutäiturid. Nende puhul käsitleme järgmisi andmeid:

 • Tuvastamisandmed (sh isikuandmed)
 • Kontaktandmed (nt aadress ja telefoninumber)
 • Ametikoht ettevõttes/organisatsioonis
 • Kontakte, asjaajamist ja teenindust puudutav teave
 • Kõnesalvestised

 KLIENDISUHETE HALDAMINE JA TURUNDUS

Kliendisuhete haldamisel ja ettevõtetele suunatud teenuste turundamisel käsitleme praeguste ja potentsiaalsete kliendiks olevate ettevõtete esindajate ning teenuste kasutajate andmeid:

 • Tuvastamisandmed
 • Kontaktandmed (nt meiliaadress ja telefon)
 • Ametinimetus ettevõttes
 • Kontakte, asjaajamist ja teenindust puudutav teave
 • Kõnesalvestised
 • Päringute andmed: krediidiandmete päringud ja nende tegija (krediidiandmete teenuste kasutajad)

TÖÖLEVÕTMINE

Tööotsijate puhul võime kasutada järgmisi isikuandmeid:

 • Tuvastamisandmed
 • Kontaktandmed (nt aadress ja telefoninumber)
 • Tööavalduses sisalduvad andmed (sh soovitused ja tööajaloo andmed)
 • Krediidiandmed (vabale töökohale valitud isiku puhul)
 • Sobivuse hindamise kaudu saadud andmed
KUST TE ANDMEID SAATE?

VÕLGADE SISSENÕUDMINE

Sissenõudmisteenuste puhul saame teie andmeid järgnevatest allikatest:

 • Tellijaks olevalt kliendilt või algselt võlausaldajalt
 • Tarbijalt ehk teilt endalt (nt kui ajate meiega asju või maksate arve/võla)
 • Tarbija esindajalt/volitatud isikult/huvide kaitsjalt
 • Meie rakendatud meetmete kaudu
 • Lowelli teistest kontserni ettevõtetest
 • Kohtutäituritelt (sissenõudmist puudutavad andmed)
 • Kohtutelt (kohtulikku sissenõudmist puudutavad andmed)
 • Rahvastikuregistrist (aadressi- ja isikuandmed)
 • Ametlikest Teadaannetest (pankrotiandmed ning füüsilise ja juriidilise isiku saneerimisandmed)
 • Krediidiandmete firmast/registrist (avalikud maksehäirete kanded)
 • Tartu Maakohtu Registriosakonnast (ettevõtete andmed)
 • muud avalikud registrid (kinnistusraamat)

Võime küsida teilt lisaandmeid, kuid teil ei ole kohustust neid esitada. Andmete esitamata jätmine võib siiski mõjuda teie suhtes negatiivselt, näiteks kui on vaja tõendada, et võlg on tasutud või kaebusel on põhjendused.  

KLIENDISUHETE HALDAMINE JA TURUNDUS

Me saame teavet meie klienti või potentsiaalset klienti esindavate poolte kontaktandmetest:

 • Kliendiks olevalt ettevõttelt, keda te esindate
 • Kliendiks olevat ettevõtet esindavalt kontaktisikult ehk teilt
 • Meie rakendatud meetmete kaudu
 • Avalikest registritest (Äriregister)
 • Turundusettevõtetelt (nt. Äripäeva andmepank)
 • Krediidiinfo ettevõtetelt ja vastavatest registritest

Teil ei ole seadustel või kliendilepingul põhinevat kohustust anda enda kohta teavet. Küsitud andmete esitamata jätmine võib siiski põhjustada selle, et te ei saa kasutada kõiki meie teenuseid või te ei saa meilt teavet oma teenuste kohta. 

TÖÖLEVÕTMINE

Otsides töötajat vabale ametikohale, saame isikuandmeid: 

 • Tööotsijalt endalt
 • Tööotsija nimetatud soovitajalt
 • Krediidiinfo ettevõtetelt ja vastavatest registritest
 • Sobivuse hindamise konsultantidelt, kui nimetatud teenust kasutatakse

Tööotsijana ei ole teil seadusel ega lepingul põhinevat kohustust meile oma andmeid esitada, kuid tööotsimise seisukohast vajalike andmete esitamata jätmine viib selleni, et teie tööavaldust käsitletakse puudulike andmetega või seda ei käsitleta üldse.

 

KELLEGA ISIKUANDMEID JAGATAKSE?

Me ei edasta teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma teie nõusolekuta.

 VÕLGADE SISSENÕUDMINE

 Edastame teie isikuandmeid vaid neile, kes on seotud sissenõudmise elluviimisega. Me ei edasta teie andmeid kolmandatele isikutele.

 • Tellijaks olevale kliendile, kelle võlga me sisse nõuame
 • Tarbijale ehk teile
 • Tarbija esindajale/volitatud isikule/huvide kaitsjale
 • Kohtule
 • Kohtutäiturile
 • Meie tegevust kontrollivatele ametiasutustele, nagu tarbijakaitse- ja konkurentsiamet ning andmekaitseinspektsioon
 • Politseile
 • Kohtu määratud saneerimisnõustajale, pankrotihaldurile
 • Krediidiinfo ettevõttele
 • Rahvastikuregistrile andmete kontrollimiseks
 • Allhankijatele, keda me sissenõudmisteenuste osutamisel kasutame (nt trüki- ja postiettevõtted, IT-teenuste pakkujad, Lowelli kontserni ettevõtted ning esindajad)

Võime edastada isiku- ja võlaandmeid ka kolmandas riigis tegutsevale esindajale, kui see on vajalik seetõttu, et klient nimetatud riigis elab. Muul juhul me andmeid kolmandatesse riikidesse ei edasta.

KLIENDISUHETE HALDAMINE JA TURUNDUS

Võime edastada kliendiks olevate ettevõtete esindajate ja potentsiaalsete kliendiks saavate ettevõtete esindajate isikuandmeid:

 • Allhankijatele, keda me kasutame turunduses, kommunikatsioonis ja otseturunduses
 • Kliendiks olevale ettevõttele, keda esindab kontaktisik
 • Kontaktisikule endale
 • Lowelli teisele kontserni ettevõttele

Võime edastada teie isikuandmeid ka USA turundusteenuste pakkujale, kellel on Privacy Shieldi sertifikaat. Teistesse kolmandatesse riikidesse isikuandmeid ei edastata.

TÖÖLEVÕTMINE

Võime edastada tööotsija andmeid:

 • Sobivust hindavale teenusepakkujale, kui vastavat teenust kasutatakse
 • Infosüsteemide tarnijale

 Me ei edasta andmeid kolmandatesse riikidesse.

KUI KAUA ANDMEID SÄILITATAKSE?

Säilitame teie andmeid seni, kui see on vajalik otstarbel, milleks andmed on kogutud ja salvestatud.

 VÕLGADE SISSENÕUDMINE

Säilitame teie andmeid ka pärast sissenõudmise lõppemist seni, kuni see on vajalik otstarbel, milleks andmed on kogutud. Vajadus teie andmete säilitamiseks tuleneb näiteks õigusaktidest või tellijaks oleva kliendiga sõlmitud teeninduslepingust. 

Kliendil ja sissenõudmisteenust kontrollival ametiasutusel (tarbijakaitse- ja konkurentsiamet, andmekaitseinspektsioon) on õigus teha sissenõudmistega seotud päringuid ning esitada nõudeid ka veel pärast sissenõudmise lõppemist. Ka seepärast on vaja andmeid säilitada pärast sissenõudmise lõppemist.

Kliendi tundmise, rahapesu tõkestamise ja raamatupidamisega seotud isikuandmeid säilitame seaduses ettenähtud aja.

KLIENDISUHETE HALDAMINE JA TURUNDUS

Kliendisuhete haldamises ja turunduses kasutatavaid andmeid hoitakse seni, kuni see on otstarbe suhtes vajalik ja asjakohane.

TÖÖLEVÕTMINE

Säilitame tööotsimisega seotud isikuandmeid üks aasta pärast töökoha täitmist. Tööavaldused hoiame alles kuus kuud pärast nende saabumist.

KAS ISIKUANDMEID KASUTATAKSE AUTOMAATSETEKS OTSUSTEKS VÕI PROFILEERIMISEKS?

Võime kasutada isikuandmeid automaatselt sissenõudmise juhtimisel.

VÕLGADE SISSENÕUDMINE

Võime kasutada isikuandmeid automaatsel käsitlemisel põhinevaks profileerimiseks sissenõudmismeetmete kavandamisel. Eesmärk on hinnata kliendi maksevõimet ning prognoosida tulevast maksekäitumist sissenõudmisajaloo andmete ning avalike krediidi- ja maksuandmete alusel. Andmete põhjal määratud punktid suunavad automaatses protsessis valima kliendi suhtes mõistlikud sissenõudmismeetmed ja aitavad vältida asjatuid kulusid suurendavaid meetmeid.   

Automatiseeritud andmekäitlusest ei teki kliendile olulisi tagajärgi ehk see ei mõjuta tema õigusi. Eesmärk on näiteks eelnevalt tuvastada sellised juhtumid ja olukorrad, mille puhul kohtuliku sissenõudmise alustamine ei ole otstarbekas. 

KUIDAS KONTROLLIDA OMA ANDMEID?

Teil on õigus saada endale oma isikuandmed, mida me käsitleme. Edastame andmed teile kirjalikult hiljemalt ühe kuu möödumisel vastava nõude esitamisest.

Võite nõuda oma andmete esitamist:

 • elektrooniliselt, kasutades keskkonda minu.lowell.ee  vajutades siia, kus teie isikusamasus tuvastatakse digitaalselt;
 • saates kirjaliku nõude aadressil Lowell Eesti AS, Sakala 10/Kentmanni 4, Tallinn – sellisel juhul tuleb nõue oma käega allkirjastada;
 • edastades nõue e-postiga digiallkirjastatult;
 • helistades meie klienditeenindusse.
MILLISED MUUD ÕIGUSED REGISTREERITUL ON?

ENDA ANDMETE PARANDAMINE

Kui märkate oma andmetes, mida me käsitleme, vigu või puudusi, on teil õigus nõuda nende parandamist. Kui saadate meile parandusnõude, selgitage täpselt paranduse sisu ja esitage põhjendused, miks tuleb andmeid muuta.

ENDA ANDMETE KUSTUTAMINE

Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist, kui 1) andmeid ei vajata enam sel otstarbel, milleks need on kogutud; 2) kui tühistate enda antud nõusoleku; 3) kui olete vastu enda isikuandmete käsitlemisele või 4) kui teie andmeid on käsitletud seadusevastaselt.

Kui teie andmeid käsitletakse seadusjärgsete kohustuste või kohtunõuete tõttu või statistilistel eesmärkidel, ei saa me teie andmeid kustutada, kuigi te seda nõuate.

ENDA ANDMETE KÄSITLEMISE PIIRAMINE

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete käsitlemise piiramist näiteks sel ajal, kui me uurime teie esitatud andmete õigsust või nende kustutamise nõuet.

Võite nõuda andmete käsitlemise piiramist ka olukorras, kui soovite, et teie andmeid säilitatakse (nt kohtunõude tõttu) ja need tuleks muidu käsitlemisaluse lõppemise tõttu kustutada.

ANDMETE EDASTAMINE ÜHEST SÜSTEEMIST TEISE

Kui andmete käsitlemine põhineb teie antud nõusolekul või kui andmed on esitatud meile lepingu alusel, on teil õigus saada oma isikuandmed masinloetaval kujul, kui neid käsitletakse automaatselt. 

ISIKUANDMETE KÄSITLEMISE KEELAMINE

Kui teie isikuandmete käsitlemine põhineb õigustatud või üldistel huvidel, on teil erilise isikliku põhjuse alusel õigus keelata oma isikuandmete käsitlemine.

Me ei pruugi siiski sellisel juhul teie andmete käsitlemist lõpetada. Teatud juhtudel on teie isikuandmete käsitlemine vajalik, näiteks kui tegemist on kohtunõude menetlemisega. 

See õigus puudutab ka otseturundust. Meie uudiskirjade ja otseturunduse sõnumite saajal on alati võimalus tellimus tühistada või edaspidi sõnumite saamisest keelduda.

ENDA ANDMETEGA SEOTUD NÕUDED

 Saate saata enda andmetega seotud nõuded meile:

 • saates kirjaliku nõude aadressil Lowell Eesti AS, Sakala 10/Kentmanni 4, Tallinn – sellisel juhul tuleb nõue omakäeliselt allkirjastada;
 • helistades meie klienditeenindusse;
 • edastades nõue e-postiga digiallkirjastatult;
 • enda andmeid võib nõuda ka elektrooniliselt, esitades vastav taotlus läbi keskkonna minu.lowell.ee, kus teie isikusamasus tuvastatakse digitaalselt.

Püüame teie nõudeid käsitleda võimalikult kiiresti. Kui me mingil põhjusel ei saa teie nõuet ühe kuu jooksul täita, anname sellest teada.

Teie isikuandmete kaitseks nõutakse elektrooniliste teabenõuete kinnitamist internetipanga tunnuste abil või digiallkirjastatult ja omakäega kirjutatud kirjalike teabenõuete allkirjastamist. Klienditeeninduse kõnede puhul tuvastame isiku nn kontrollküsimuste alusel.

KUHU SAAB ESITADA KAEBUSE OMA ANDMETE KASUTAMISE KOHTA?

Teil on õigus esitada kaebus oma isikuandmete käsitlemisega seotud olukordades andmekaitseametnikule. Eestis toimib andmekaitseametnikuna Andmekaitseinspektsioon:

Andmekaitseinspektsioon

telefon 627 4135

e-post: info@aki.ee

aadress: Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129

Rohkem kontaktandmeid: www.aki.ee

REGISTRIPIDAJA

SISSENÕUDMINE, KLIENDID, TURUNDUS JA TÖÖLEVÕTMINE

Sissenõudmise ning kliendisuhete, turunduse ja töölevõtmise puhul on registripidaja Lowell Eesti AS.

KONTAKTANDMED

Võtke meiega ühendust: 

Üldtelefon: +372 61 18 030

Külastusaadress: Sakala 10/Kentmanni 4, Tallinn

Rohkem kontaktandmeid: www.lowell.ee

 

ANDMEKAITSE EEST VASTUTAV ISIK

Isikuandmete käsitlemise ja andmekaitse valdkonna eest vastutab Lowell Eesti AS-is Liina Võssotskaja.

Andmekaitse eest vastutava isikuga saate suhelda üldtelefoni kaudu või meilitsi: DPO.Estonia@lowell.com

LAE ALLA LOWELLI PRIVAATSUPOLIITIKA

Lae alla dokument siin

 

Kasutame ja salvestame klientide, tarbijate, tellijate ning tööotsijate isikuandmeid mitmel otstarbel. Need on järgmised: 1) tasumata arvete ja võlgade sissenõudmine, 2) kliendisuhete haldamine ja turundus ning 3) uute töötajate värbamine. Käsitleme teie andmeid vaid juhul, kui selleks on seaduslik alus.

VÕLGADE SISSENÕUDMINE

Käsitleme isikuandmeid juhul, kui makse ei ole tasutud algse lepingu tingimuste järgi. Sellisel juhul on andmete käsitlemise eesmärk sisse nõuda võlg või maksetähtaja ületanud makse, mis võib põhineda meie kliendi ehk arve esitaja/võlausaldaja antud ülesandel või sellel, et oleme ostnud võla sissenõudmiseks.

Isikuandmeid võidakse kasutada sissenõudmisel eri olukordades ja eri otstarbel. Käsitleme andmeid nn vabatahtliku sissenõudmise korral ning kohtulikuks sissenõudmiseks, mis võib hõlmata ka kriminaal-, tsiviil- ja maksejõuetusasjade ning -avalduste käsitlemist. Kasutame andmeid ka maksete jälgimisel ning juhul, kui esitame aruandeid ülesande andnud kliendile, ametiasutustele (nt kohtutäiturile ja kohtutele) ning maksehäireregistrit haldavatele krediidiinfo ettevõtetele.

Hea klienditeenindus on sissenõudmisteenuse keskne osa. Kasutame teie isikuandmeid klienditeeninduse korraldamiseks ja kontaktide tõendamiseks, maksevariantide pakkumiseks ning maksegraafikute kokkuleppimiseks. Kasutame kliendiandmeid ka klientide käitumise mõistmiseks uuringutes, statistilistel eesmärkidel ning teenuste ja klienditeeninduskanalite kliendikeskseks arendamiseks, millega seondub personali koolitamine.

Käsitleme teie isikuandmeid sissenõudmise planeerimist abistavas profileerimises. Praktikas tähendab see, et saame suunata sissenõudmise meetmeid juhtumipõhiselt kliendi ajaloo andmete põhjal tulevast maksekäitumist prognoosiva hindamissüsteemi abil. Kasutame andmeid ka sissenõudmise otstarbel ostetavate võlaportfellide analüüsimiseks. 

Lisaks määravad õigusaktid meile näiteks kliendi tundmise, raamatupidamise ja rahapesu vältimisega seotud kohustusi, mille täitmine eeldab isikuandmete käsitlemist.

KLIENDISUHETE HALDAMINE JA TURUNDUS

Käsitleme ja salvestame isikuandmeid tellijaks oleva kliendi/klienti esindava isiku tuvastamiseks, lepinguliste suhete haldamiseks, kliendisuhtega seotud kontaktideks ja kommunikatsiooniks, meie teenuseid puudutavaks aruandluseks ning veebi- ja suhtevõrguteenuste kasutajate tuvastamiseks.

Kasutame isikuandmeid ka ettevõttele suunatud teenuste müügis, turunduses ja otseturunduses.

TÖÖLEVÕTMINE

Käsitleme ja salvestame isikuandmeid meile saadetud tööavalduste läbivaatamisel, töövestlustel ning töölepingu sõlmimisel.